معلم با دانش آموزان در حال تدریس با برد هوشمند لمسی

صفحه لمسی و تاثیر آن در پیشرفت یادگیری دانش آموزان با بردهای هوشمند!

چکیده این مقاله تغییرات در سطوح پیشرفت یادگیری دانش آموزان را با برد هوشمند(تخته سفید تعاملی) در حالی که مطالب آموزشی را با مقداری کمی...

ادامه خواندن